W pubie

W pubie

In the pub
Idziemy na piwo?
(Do you) Want to go for a beer/pint?
(dʊ juː) wɒnt tə gəʊ fɔː ə bɪə/paɪnt?
Możemy wyskoczyć na piwo.
We might pop in for a beer/pint or two.
wiː maɪt pɒp ɪn fɔː ə bɪə/paɪnt ɔː tuː
Skoczmy na szybkie piwko.
Let's have a quick one.
lεts hæv ə kwɪk wʌn
Postawię ci jednego!
I will buy you a shot!
aɪ wɪl baɪ juː ə ʃɒt!
Czy jest tu jakiś bar tematyczny?
Is there any theme pub near here?
ɪz ðεə ˈεnɪ θiːm pʌb nɪə hɪə?
Czy tam nie jest zbyt drogo?
Isn't it too expensive?
ˈɪznt ɪt tuː ɪkˈspεnsɪv?
Gdzie chcesz usiąść?
Where would you like to sit?
wεə wʊd juː laɪk tə sɪt?
Usiądziemy przy barze?
Shall we sit at the bar?
ʃæl wiː sɪt æt ðə bɑː?
Usiądźmy przy tamtym stoliku.
Let's sit down at the table over there.
lεts sɪt daʊn æt ðə ˈteɪbl ˈəʊvə ðεə
Czy ten stolik jest wolny?
Is this table free?
ɪz ðɪs ˈteɪbl friː?
Czy mają państwo wolne miejsca?
Are these seats free?
ɑː ðiːz siːts friː?
Mamy komplet. Wszystkie miejsca są zajęte.
It is full., They are full.
ɪt ɪz fʊlˌ ðeɪ ɑː fʊl
Czekamy czy idziemy gdzie indziej?
Shall we wait or go elsewhere?
ʃæl wiː weɪt ɔː gəʊˌεlsˈwεə?
Pełno tu dymu.
It's kind of smoky here.
ɪts kaɪnd əv ˈsməʊkɪ hɪə
Czy jest tutaj strefa dla niepalących?
Is there a non-smoking area (here)?
ɪz ðεə ə nɒnˈsməʊkɪŋ ˈεərɪə (hɪə)?
Czy mają państwo ogródek (kawiarniany)?
Do you have outside seating?
dʊ juː hævˌaʊtˈsaɪd ˈsiːtɪŋ?
Ile tutaj kosztuje piwo?
How much is a beer here?
haʊ mʌtʃ ɪz ə bɪə hɪə?
Macie piwo beczkowe?
Do you have draught/(AmE) draft beer?
dʊ juː hæv drɑːft/drɑːft bɪə?
Jakie piwo lejecie?
What's on tap (here)?
wɒts ɒn tæp (hɪə)?
Mamy tylko piwo bezalkoholowe w butelkach.
We've got just bottled non-alcoholic beer.
wiːv gɒt dʒʌst ˈbɒtld nɒnˌælkəˈhɒlɪk bɪə
Poproszę małe piwo rżnięte.
I'll have a (half-pint of) black and tan.
aɪl hæv ə (hɑːfpaɪnt əv) blæk ænd tæn
Wezmę jeszcze jedno.
I'll have one more.
aɪl hæv wʌn mɔː
Może zamówimy wódkę?
How about a shot of vodka?
haʊ əˈbaʊt ə ʃɒt əv ˈvɒdkə?
Napiłbym się raczej whisky z lodem.
I'll rather have whiskey on the rocks.
aɪl ˈrɑːðə hæv ˈwɪskɪ ɒn ðə rɒks
Na zdrowie!, Zdrówko!
Cheers!, (pot.) Chin-chin!
tʃɪəz!ˌ tʃɪntʃɪn!
Do dna!
Bottoms up!, Down the hatch!, (AmE) Chug it!
ˈbɒtəmz ʌp!ˌ daʊn ðə hætʃ!ˌ tʃʌg ɪt!
Czy życzy sobie pan(i) coś jeszcze?
Anything else?
ˈεnɪˌθɪŋ εls?
Nie, dziękuję.
No, I'm fine.
nəʊˌ aɪm faɪn
Mnie już wystarczy.
I've had enough.
aɪv hæd ɪˈnʌf
Wypijmy jeszcze strzemiennego.
Let's have one more for the road.
lεts hæv wʌn mɔː fə ðə rəʊd
Wypiłem już 5 piw.
I've already had 5 beers.
aɪv ɔːlˈrεdɪ hæd faɪv bɪəz
Na koszt firmy.
It's on the house.
ɪts ɒn ðə haʊs
Proszę to dopisać do mojego rachunku.
Put it on the tab.
pʊt ɪt ɒn ðə tæb
Muszę iść do toalety.
I have to go to the bathroom.
aɪ hæv tə gəʊ tə ðə ˈbɑːθˌruːm
Czy chcesz zagrać w bilard?
Feel like playing pool?
fiːl laɪk pleɪŋ puːl?
Jasne, ustaw kule.
Sure, rack'em up.
ʃʊəˌ ˈrækˌεm ʌp
Potrzyj kij kredą.
Chalk your cue.
tʃɔːk jɔː kjuː
Grałeś już kiedyś w strzałki?
Have you ever played darts?
hæv juː ˈεvə pleɪd dɑːts?
Rachunek poproszę!
(Can I have) The (BrE) bill/(AmE) check please.
(kən aɪ hæv) ðə bɪl/tʃεk pliːz
Płacimy każdy za siebie.
We will go Dutch.
wiː wɪl gəʊ dʌtʃ
Dzisiaj ty stawiasz.
Today it's your turn to buy the drinks.
təˈdeɪ ɪts jɔː tɜːn tə baɪ ðə drɪŋks
Ja stawiam!
I'm buying!, (AmE) My dollar!
aɪm baɪɪŋ!ˌ maɪ ˈdɒlə!
pub
pub, (AmE) bar, saloon
pʌbˌ bɑːˌ səˈluːn
bar sportowy
sports bar
spɔːts bɑː
piwiarnia
alehouse
ˈeɪlˌhaʊs
bar
taproom, (AmE) barroom
ˈtæpˌruːmˌ ˈbɑːˌruːm
ogródek (kawiarniany), taras
outside seating, terrace
ˌaʊtˈsaɪd ˈsiːtɪŋˌ ˈtεrəs
barman
barman, (AmE) bartender
ˈbɑːmənˌ ˈbɑːˌtεndə
nalewak, pipa (do piwa)
tap, (AmE) faucet, spigot
tæpˌ ˈfɔːsɪtˌ ˈspɪgət
beczka
keg
kεg
kufel
beer mug
bɪə mʌg
szklanka, kieliszek
glass
glɑːs
kieliszek do wina
wine glass
waɪn glɑːs
dzbanek
pitcher
ˈpɪtʃə
kieliszeczek, kielonek
shot, (BrE) snifter
ʃɒtˌ ˈsnɪftə
podstawka pod kufel
beermat, beer coaster
ˈbɪəˌmætˌ bɪə ˈkəʊstə
popielniczka
ashtray
ˈæʃˌtreɪ
karta napojów
drink list
drɪŋk lɪst