Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

Public transport
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy/tramwajowy?
Where is the nearest bus stop/tram stop?
wεə ɪz ðə nɪərɪst bʌs stɒp/træm stɒp?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu stacja metra?
Is there (AmE) a subway/(BrE) an underground station near here?
ɪz ðεə ə ˈsʌbˌweɪ/ən ˈʌndəˌgraʊnd ˈsteɪʃən nɪə hɪə?
Który autobus jedzie do...?
Which bus number goes to...?
wɪtʃ bʌs ˈnʌmbə gəʊz tə?
Czy ten autobus jedzie do...?
Is this the bus to...?, Does this bus go to...?
ɪz ðɪs ðə bʌs tə?ˌ dʌz ðɪs bʌs gəʊ tə?
Czy ten autobus zatrzymuje się w...?
Does the bus stop at...?
dʌz ðə bʌs stɒp æt?
Gdzie mogę kupić bilety?
Where can I buy tickets?
wεə kən aɪ baɪ ˈtɪkɪts?
Czy mogę kupić bilet u kierowcy/na pokładzie?
Can I buy the ticket on board?
kən aɪ baɪ ðə ˈtɪkɪt ɒn bɔːd?
Ile kosztuje bilet dla dorosłego?
How much is an adult ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ən ˈædʌlt ˈtɪkɪt?
Gdzie mogę skasować bilet?
Where should I punch the ticket?
wεə ʃʊd aɪ pʌntʃ ðə ˈtɪkɪt?
Czy mogę się z tym biletem przesiadać?
Is it a transfer ticket?
ɪz ɪt ə ˈtrænsfɜː ˈtɪkɪt?
Czy muszę się przesiadać?
Do I need to change buses/trams?
dʊ aɪ niːd tə tʃeɪndʒ bʌsɪz/træmz?
Kiedy powinienem wysiąść?
When should I get off?
wεn ʃʊd aɪ gεt ɒf?
Czym mam jechać dalej?
What (means of transport) should I take then?
wɒt (miːnz əv ˈtrænsˌpɔːt) ʃʊd aɪ teɪk ðεn?
Ile to przystanków stąd?
How many stops is it from here?
haʊ ˈmεnɪ stɒps ɪz ɪt frɒm hɪə?
Jak nazywa się ten przystanek?
What is the name of the stop?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðə stɒp?
Czy powie mi pan(i), gdzie wysiąść?
Will you tell me when to get off?
wɪl juː tεl miː wεn tə gεt ɒf?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu automat biletowy?
Is there a ticket machine near here?
ɪz ðεə ə ˈtɪkɪt məˈʃiːn nɪə hɪə?
Którym autobusem się tam dostanę?
Which bus (number) do I take to get there?
wɪtʃ bʌs (ˈnʌmbə) dʊ aɪ teɪk tə gεt ðεə?
Jaki jest następny przystanek?
What is the next stop?
wɒt ɪz ðə nεkst stɒp?
Przepraszam, chciałbym wysiąść.
Excuse me, I'd like to get off.
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪd laɪk tə gεt ɒf
Przegapiłem mój przystanek.
I missed my stop.
aɪ mɪst maɪ stɒp
tramwaj
tram, (AmE) streetcar
træmˌ ˈstriːtˌkɑː
autobus
bus
bʌs
trolejbus
trolleybus
ˈtrɒlɪˌbʌs
metro
underground, (AmE) subway
ˈʌndəˌgraʊndˌ ˈsʌbˌweɪ
przystanek
stop
stɒp
stacja
station
ˈsteɪʃən
przystanek na żądanie
request stop
rɪˈkwεst stɒp
kierowca
driver
ˈdraɪvə
bilet
ticket
ˈtɪkɪt
bilet ulgowy
discount ticket, reduced ticket
ˈdɪskaʊnt ˈtɪkɪtˌ rɪˈdjuːst ˈtɪkɪt
bilet całodzienny
one-day ticket, all-day ticket
wʌndeɪ ˈtɪkɪtˌ ɔːldeɪ ˈtɪkɪt
bilet grupowy
group ticket
gruːp ˈtɪkɪt
kasownik
(ticket) punch machine
(ˈtɪkɪt) pʌntʃ məˈʃiːn
kasować bilet
punch the ticket
pʌntʃ ðə ˈtɪkɪt
automat biletowy
ticket machine
ˈtɪkɪt məˈʃiːn
bramka obrotowa
ticket barrier
ˈtɪkɪt ˈbærɪə
kontroler biletów
(ticket) inspector
(ˈtɪkɪt) ɪnˈspεktə