Napisy informacyjne

Napisy informacyjne

Public notices
Accident & Emergency
Pogotowie (ratunkowe)
Admission
Wstęp
Admission (fee)
Opłata za wstęp
Admission free
Wstęp wolny
Air terminal
Terminal
Airconditioning
Klimatyzacja
Airport
Lotnisko
Ambulance (service)
Pogotowie ratunkowe
Arrivals
Przyjazdy, Przyloty
Arrivals hall
Hala przylotów
Attention!
Uwaga!
Authorized personnel only
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
B&B, Bed and breakfast
Nocleg ze śniadaniem
Baby changing station
Pomieszczenie do przewijania niemowląt
Baggage check-in
Odprawa bagażowa
Baggage claim
Wydawanie bagażu
Bank
Bank
Barber shop, Barber's
Fryzjer
Bathing prohibited
Zakaz kąpieli
Beach
Plaża
Beach access
Dostęp do plaży
Beltway (AmE)
Obwodnica (w obrębie miasta)
Best before...
Najlepiej spożyć przed..., Data ważności...
Beware!
Uwaga!
Beware of dog
Uwaga, zły pies
Beware of pickpockets
Uwaga na kieszonkowców
Bikeway (AmE)
Ścieżka rowerowa
Boarding
Wejście (na pokład), Zaokrętowanie
Boarding time
Godzina wejścia na pokład
Booking office
Kasa biletowa (na dworcu)
Box office
Kasa (w kinie itp.)
Bump
Próg zwalniający
Bus stop
Przystanek autobusowy
Cancelled
Odwołany (lot itp.)
Car park (BrE)
Parking
Car rental
Wypożyczalnia samochodów
Caution!
Uwaga!
Check-in
Odprawa (na lotnisku)
Chemist's
Apteka, Drogeria
Children's playroom
Kącik zabaw dla dzieci
Classifieds (BrE)
Ogłoszenia drobne
Clearance sale
Wyprzedaż zapasów magazynowych
Cloakroom
Szatnia, Przebieralnia
Close the door
Proszę zamykać drzwi
Closed
Zamknięte
Closing day
Dzień zamknięty
Cold
Zimna (woda)
Construction site
Plac budowy
Crosswalk (AmE)
Przejście dla pieszych
Customs
Odprawa celna
Cycleway (BrE)
Ścieżka rowerowa
Danger
Niebezpieczeństwo
Dangerous current
Niebezpieczne prądy
Dangerous shorebreak
Niebezpieczne fale przybojowe
Dead end
Ślepa uliczka
Delay(ed)
Opóźniony (lot itp.)
Departure lounge
Hala odlotów
Departures
Odjazdy, Odloty
Desk
Okienko (na poczcie, w urzędzie itp.)
Detour (AmE)
Objazd
Discount
Obniżka
Diversion (BrE)
Objazd
Do not disturb
Nie przeszkadzać
Do not enter
Nie wchodzić
Do not lean out of the window
Nie wychylać się z okna
Do not open
Nie otwierać
Do not pass (AmE)
Zakaz wyprzedzania
Do not smoke
Nie palić
Do not touch
Nie dotykać
Do not walk
Nie przechodzić
Drinking water
Woda pitna
Drive carefully
Jedź ostrożnie
Drugstore (AmE)
Apteka, Drogeria
Elevator (AmE)
Winda
Emergency brake
Hamulec bezpieczeństwa
Emergency exit
Wyjście ewakuacyjne
Emergency room (AmE)
Pogotowie ratunkowe
Entrance
Wejście
Escape route
Wyjście ewakuacyjne
Exchange (office)
Kantor
Exit
Wyjście, Wyjazd
Expiration date (AmE)
Data ważności
Fasten your seat belt(s)
Proszę zapiąć pasy
Fire hazard/danger
Niebezpieczeństwo pożaru
First aid
Pierwsza pomoc
Flight No. ...
Lot nr ...
Flight schedule
Rozkład lotów
Flyover (BrE)
Wiadukt
For rent, To rent
Do wynajęcia
For sale
Na sprzedaż
Free parking
Darmowy parking
Freeway
Autostrada (bezpłatna)
Gents, Gentlemen
Panowie (męskie toalety)
Give way (BrE)
Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Guarded parking
Parking strzeżony
Hairdresser's
Zakład fryzjerski
High surf
Wysokie fale
High voltage
Wysokie napięcie
Highway
Autostrada
Hospital
Szpital
Hot
Ciepła (woda)
Icy road
Uwaga, gołoledź
Information
Informacja
Inn
Zajazd
Insert coin
Wrzuć monetę
Insert your card
Włóż kartę
Keep clean
Dbaj o czystość
Keep clear
Wjazd, nie parkować, Nie zbliżać się
Keep left/right
Trzymaj się lewej/prawej strony
Keep off, Keep out
Nie wchodzić
Knock
Proszę pukać
Ladies
Panie (damskie toalety)
Left luggage (office)
Przechowalnia bagażu
Lift (BrE)
Winda
Litter (BrE)
Śmieci
Lost property office
Biuro rzeczy znalezionych
Luggage lockers
Automatyczna przechowalnia bagażu
Mall (AmE)
Centrum handlowe
Manicure
Manicure
Market(place)
Rynek
Men
Panowie (męskie toalety)
Men at work
Roboty drogowe
Merge left/right
Zjedź na lewy/prawy pas
Mind the step
Uwaga, stopień
Mind your head
Uwaga na głowę
Motorway (BrE), Superhighway
Autostrada
No admittance except on business
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
No climbing
Zakaz wspinania się
No crossing
Zakaz przechodzenia
No diving
Zakaz skoków do wody
No dumping
Zakaz wysypywania śmieci
No entry
Wstęp wzbroniony
No fire
Zakaz rozniecania ognia
No fishing
Zakaz łowienia ryb
No idling
Wyłącz silnik
No left/right turn
Zakaz skrętu w lewo/prawo
No littering
Nie śmiecić
No overtaking, (AmE) No passing
Zakaz wyprzedzania
No parking
Zakaz parkowania, Nie parkować
No passing zone (AmE)
Zakaz wyprzedzania
No pets
Nie wprowadzać zwierząt
No photographs
Zakaz fotografowania
No smoking
Zakaz palenia
No stopping
Zakaz postoju i parkowania
No surfing
Zakaz surfowania
No swimming
Zakaz kąpieli
No thru traffic
Zakaz przejazdu
No trespassing
Wstęp wzbroniony
No U turn
Zakaz zawracania
No vacancy
Brak wolnych miejsc (w motelu itp.)
No waiting
Zakaz postoju
Non-potable water
Woda niezdatna do picia
Non-smokers
Niepalący
Not for drinking
Woda niezdatna do picia
Notice!
Ostrzeżenie!
Occupied
Zajęte
Office hours
Godziny przyjęć
One-way traffic
Ruch jednokierunkowy
On/Off
Włączone/Wyłączone
Open
Otwarte
Opening hours
Godziny otwarcia
Out of order
Nie działa, Awaria
Overpass (AmE)
Wiadukt
Park and ride
Parking P+R
Parking lot (AmE)
Parking
Passport control
Kontrola paszportowa
Pay-and-display (BrE)
Parking płatny
Pedestrian area (BrE)
Strefa piesza
Pedestrian crossing
Przejście dla pieszych
Pedestrians only
Tylko dla pieszych
Pedicure
Pedikiur
Pharmacy
Apteka
Phone
Telefon
Picnic area
Miejsce na piknik, Teren piknikowy
Platform No. ...
Peron nr ...
Poison
Trucizna
Police station
Posterunek policji
Post office
Poczta
Potable water (AmE)
Woda pitna
Press (the button)
Nacisnąć (przycisk)
Private (property)
Własność prywatna
Pub
Piwiarnia
Public convenience
Toalety publiczne
Pull
Ciągnąć
Push
Pchać
Queues likely (BrE)
Zator drogowy
Quiet!
Cisza!
Railway/(AmE) Railroad station
Dworzec kolejowy
Ramp closed
Zamknięty zjazd (z autostrady)
Refreshments
Bufet
Rent-(a-)car
Wypożyczalnia samochodów
Rental cars
Wypożyczalnia samochodów
Reserved
Rezerwacja
Rest area
Parking przy autostradzie
Restaurant
Restauracja
Restricted area
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Restroom(s) (AmE)
Toalety
Ring road (BrE)
Obwodnica (w obrębie miasta)
Road under construction
Roboty drogowe
Road work(s) ahead
Roboty drogowe
Room to rent
Pokój do wynajęcia
Roundabout (BrE)
Rondo
Sale
Wyprzedaż
Shoplifters will be prosecuted
Kradzież podlega karze
Shopping centre (BrE)
Centrum handlowe
Shorebreak
Fale przybojowe
Sidewalk closed (AmE)
Chodnik zamknięty
Slippery road (BrE)
Śliska nawierzchnia
Slow down
Zwolnij
Slow traffic ahead (AmE)
Zator drogowy, zwolnij
Smokers
Palący
Soft shoulder
Nieutwardzone pobocze
Sold out
Wyprzedane
Special offer
Oferta specjalna
Speed hump
Próg zwalniający
Speed limit
Maksymalna dozwolona prędkość
Speed trap/camera
Kontrola radarowa
Staff only
Tylko dla personelu
Stairway
Schody
Stop
Stój!
Store in a cool place
Przechowywać w chłodnym miejscu
Subway (AmE)
Metro
Takeaway, Takeout (AmE)
Na wynos
Taxi rank, Taxi stand
Postój taksówek
Terminal
Dworzec (autobusowy), Stacja końcowa
Thru traffic (AmE)
Ruch tranzytowy
Ticket office
Punkt sprzedaży biletów, Kasa biletowa
Tickets
Bilety
Timetable
Rozkład jazdy/lotów
To the trains
Przejście na perony
Toilet(s) (BrE)
Toalety
Toll
Opłata za autostradę
Toll plaza
Bramki do poboru opłat na autostradzie
Tollway
Płatna autostrada
Tourist information
Informacja turystyczna, Biuro informacji turystycznej
Tow-away zone
Zakaz parkowania pod groźbą odholowania pojazdu
Track No. ...
Tor nr...
Traffic circle (AmE)
Rondo
Trash (AmE)
Śmieci, Kosz na śmieci
Trespassers will be prosecuted
Wstęp wzbroniony pod groźbą kary
Underground (BrE)
Metro, Kolej podziemna
Underpass
Przejazd podziemny, Przejście podziemne
Use-by date
Data ważności, Termin spożycia
Vacancy
Wolne pokoje
Vacant
Wolny
Violators will be prosecuted
Złamanie zakazu podlega karze
Visitors centre/(AmE) center
Centrum obsługi ruchu turystycznego
Waiting room
Poczekalnia
Walk (AmE)
Przechodzić (na przejściu)
Warning!
Ostrzeżenie!
Washroom
Toalety i umywalki
Watch your step (AmE)
Uwaga, stopień
Way in
Wjazd, Wejście
Way out
Wyjście, Wyjazd
Wet floor
Uwaga, mokra podłoga