7Czasowniki

Czasowniki w języku angielskim posiadają stosunkowo mało form w porównaniu z językiem polskim. Z wyjątkiem trybu rozkazującego, zawsze wymagane jest użycie podmiotu.Czasowniki w bezokoliczniku zawsze są poprzedzone wyrazem to. Wyjątkiem są czasowniki modalne can, may, must.Wyraz to nie stoi przed bezokolicznikiem także wtedy, gdy stoi za nim czasownik will, shall, should, would, po przeczeniach don't, didn't oraz po czasowniku let.Wśród czasowników istnieją jedynie formy zakończone na -ed, -s albo -es i -ing. Tworzą one jednak ogromną ilość zwrotów w połączeniu z czasownikami pomocniczymi oraz w wyrazach złożonych.Przeczenie czasownika w języku angielskim praktycznie w każdym czasie tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not stawianej po czasowniku modalnym lub posiłkowym.Wyraz not w połączeniu z niektórymi czasownikami modalnymi skraca się za pomocą apostrofu. Np. is not - isn't, have not - haven't, has not - hasn't, do not - don't, did not - didn't, will not - won't, cannot - can't itp.I am not ready.Nie jestem przygotowany.She isn't happy.Nie jest szczęśliwa.He wasn't satisfied.Nie był zadowolony.We do not know.Nie wiemy.He did not come.Nie przyszedł.They will not agree.Oni się nie zgodzą.