7.10.5Tworzenie czasu past continuous

Tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika to be w czasie przeszłym (was albo were) oraz czasownika głównego z końcówką -ing.He was staring at me.Wpatrywał się we mnie.We were expecting you.Spodziewaliśmy się was.Pytanie tworzy się poprzez inwersję, zamieniając miejscami czasownik to be i podmiot.Were you expecting him?Oczekiwałeś go?What was she saying?Co mówiła?What were they waiting for?Na co oni czekali?Was he thinking about it?Zastanawiał się nad tym?Uwaga! W pytaniach o podmiot szyk wyrazów się nie zmienia.Who was looking after her?Kto się nią opiekował?Przeczenia tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not dodanej do czasownika to be.Formy was not i were not wraz z czasownikiem to be często się skracają do postaci wasn't i weren'tI wasn't expecting it.Nie spodziewałem się tego.They weren't looking.Nie patrzyli.She wasn't working.Nie pracowała.Dość rzadko używa się pytań przeczących.Wasn't he expecting it?Nie spodziewał się tego?