16.2Tworzenie wyrazów za pomocą przedrostków

Przy tworzeniu wyrazów za pomocą przedrostków wprawdzie nie dochodzi do zmiany części mowy, ale dochodzi do zmiany znaczenia wyrazu.Przedrostki używane do tworzenia wyrazów są następujące:
a- brak własności: asexual - bezpłciowy, amoral - amoralny
auto- sam sobie: auto-suggestion, autobiography, autoimmune
be- opatrzony czymś: bespectacled - noszący okulary
bi- dwoistość: bifocal - dwuogniskowy, bilateral - dwustronny
co- współ-: cooperate - współpracować, coexist - współistnieć, co-author - współautor
counter- kontr-: counterattack - kontratak, counterpart - przewciwieństwo
de- odwrócenie stanu: decode - dekodować, demonopolise - demonopolizować
em- doprowadzić do określonego stanu: embody - ucieleśnić, embitter - rozgoryczyć
en- dodać własność: entrench - ogrodzić rowem, enrich - wzbogacić, encode - zakodować
ex- wcześniejszy stan: exwife - była żona, exminister - były minister
extra- poza czymś: extraterrestrial - pozaziemski, extramural - odbywający się poza budynkiem instytucją
dis- proste przeciwieństwo: dislike - nie lubić, disagree - nie zgadzać się, disregard - nie brać pod uwagę
fore- przed lub przedni: forearm - przedramię, forehead - czoło, foretell - przepowiedzieć, forestall - zapobiec
hyper- dużo więcej lub silniej: hypersonic, hyperactive, hyperinflation
il- przeczenie: przed literą „l”: illiterate - analfabeta
im- przeczenie: przed głoska wargową: impossible - niemożliwy, impatient - niecierpliwy, impassive - niewyraźny
in- przeczenie: intolerant, insane, innocent, instable
inter- między: international, interpersonal
ir- przeczenie: przed literą „r”: irrational, irrelevant, irresolute
mal- zły: malfunction, maltreatment
mis- zły: misunderstanding, misleading, misguided
non- nie-: nonobservance, nonconformity, nonverbal, nonsense
post- po czymś: postwar, postmortem
pre- przed, najpierw: pre-wash - pranie wstępne, preshrunk - -, prearrange - najpierw przygotować
pro- za czymś: - pro-democratic, pro-European
re- ponownie-: reconstruct, resend, replay, reform
self- sam siebe: self-access, self-abuse, self-destruction, self-assertive, self-confident
sub- pod czymś: submarine, substandard, subnormal, subconscious
super- nad czymś, wyższy/większy niż: supernatural, supersonic, superhuman
tri- potrójny: triangle, trilateral, tripod
trans- prze-, przez: transplant, transatlantic, translocation, transform
ultra- ekstremalnie: ultralight, ultraconservative, ultra-high
un- nie-: unhealthy, unstable, unable, unabridged, unacceptable
uni- jedno-: unilateral, unicycle, unidimensional, unidirectional