10Następstwo czasów

Następstwo czasów jest zjawiskiem, które nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, dlatego jego zastosowanie może sprawiać problemy.Służy do określania relacji czasowych między czynnościami lub wydarzeniami opisywanymi w zdaniu złożonym.Następstwo wyraża się poprzez gramatyczne cofnięcie czasów zdań podrzędnych względem czasu w zdaniu głównym.Cofnięcia czasów w zdaniach podrzędnych są następujące:
Present Simple do Past Simple
Present Perfect do Past Perfect
Past Simple do Past Perfect
Future Simple do Future in the Past “would”
a)Czas teraźniejszy w zdaniu podrzędnymZdanie główne w czasie teraźniejszym:Mówi, że tego nie chce.He says he doesn't want it.Ale: zdanie główne w czasie przeszłym:Powiedział, że tego nie chce.He said he didn't want it.W języku polskim doszło do przesunięcia czasu tylko w zdaniu głównym, natomiast w języku angielskim wraz z tą zmianą doszło do przesunięcia czasu także w zdaniu podrzędnym.b)Czas przeszły w zdaniu podrzędnymZdanie główne w czasie teraźniejszym:Mówi, że to zrobił.He says he did it.Ale: zdanie główne w czasie przeszłym:Powiedział, że to zrobił.He said he had done it.Język angielski zachowuje stosunek do teraźniejszości w obydwu zdaniach, dlatego w zdaniu podrzędnym doszło do przesunięcia czasu do past perfect.c)Czas przyszły w zdaniu podrzędnymZdanie główne w czasie teraźniejszym:Wierzę, że to zrobi.I believe he will do it.Ale: Zdanie główne w przeszłości:Wierzyłem, że to zrobi.I believed he would do it.Język angielski zachowuje stosunek do teraźniejszości w obydwu zdaniach, dlatego w zdaniu podrzędnym w czasie przyszłym z will doszło do przesunięcia czasu do formy would.Warto zwrócić uwagę na czas w zdaniu podrzędnym w polskim przekładzie.I thought you were there.Myślałem, że tam jesteś.I thought you had been there.Myślałem, że tam byłeś.I thought you would be there.Myślałem, że tam będziesz.She didn't know I was ill.Nie wiedziała, że jestem chory.She didn't know you had sent it.Nie wiedziała, że to już wysłałeś.She didn't know you would be angry.Nie wiedziała, że będziesz się gniewać.Notatka: Następstwo czasów zachodzi także w dłuższych zdaniach złożonych we wszystkich zdaniach podrzędnych.Następstwo czasów nie zachodzi wtedy, gdy zdanie podrzędne wyraża ogólnie obowiązującą prawdę, regułę lub opisuje zjawisko przyrodnicze.They didn't realize that sea water is salty.Nie zdawali sobie sprawy, że woda morska jest słona.