7.7.4Tworzenie czasu present simple

Tworząc czas present simple należy rozróżnić sposoby dotyczące tworzenia zdania oznajmującego i pytania lub przeczenia.Zdania oznajmujące tworzy się za pomocą podmiotu (osoby) i czasownika w bezokoliczniku.Uwaga! Do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę -s, ewentualnie -es. W czasownikach zakończonych na -y poprzedzone spółgłoską, końcówka zmienia się na -ies.I often speak with her.Często z nią rozmawiam.He speaks English.Mówi po angielsku.We know about it.Wiemy o tym.She knows him.Ona go zna.She often goes there.Często tam chodzi.It looks great.To wygląda świetnie.He flies first class.Lata pierwszą klasą.Wyjątkiem są czasowniki be, have, can, may i must, które przyjmują następujące formy:
be I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are
have I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have
can we wszystkich osobach “can”
may we wszystkich osobach “may”
must we wszystkich osobach “must”
Przeczenie tworzy się za pomocą wyrazu not stawianego tuż za czasownikiem.They cannot help us.Nie mogą nam pomóc.He must not leave.Nie może odejść.I have not got a car.Nie mam samochodu.Połączenie cannot w języku potocznym skraca się do formy can't, have not do haven't, a połączenie must not do formy mustn't, pod warunkiem, że nie chcemy w tekście podkreślić zaprzeczenia not.W przypadku czasownika have w znaczeniu leksykalnym można tworzyć pytania i przeczenia za pomocą operatora do - czyli I don't have ..., Do you have ... itp. Zob. niżej.Przeczenia pozostałych czasowników tworzy się za pomocą skróconej formy don't lub doesn't oraz bezokolicznika czasownika głównego. Doesn't używa się w 3. os. lp. (on, ona, ono).I don't know.Nie wiem.We don't agree.Nie zgadzamy się.They don't understand.Nie rozumieją.She doesn't like it.Nie podoba jej się to.It doesn't cost much.To dużo nie kosztuje.Przeczenia tworzy się także za pomocą wyrazów no (one), nobody, never, nothing, nowhere itp. W tym przypadku nie używa się don't czy doesn't, ponieważ w literackiej odmianie języka angielskiego nie występuje podwójne przeczenie.Nobody knows about it.Nikt o tym nie wie.She likes nothing.Nic jej się nie podoba.They are nowhere.Nigdzie ich nie ma.We never speak about it.Nigdy o tym nie rozmawiamy.He speaks no foreign languages.Nie mówi w żadnym języku obcym.Pytania z czasownikami be, can, have, may, must tworzy się poprzez inwersję, czyli zamianę podmiotu i czasownika głównego.Can I help you?Mogę wam pomóc?May I keep it?Mogę to zatrzymać?Must we go there?Musimy tam iść?Has she (got) dark hair?Ma ciemne włosy?Pytania z pozostałymi czasownikami tworzy się podobnie jak przeczenia za pomocą do lub does (3. osobu lp), nie dochodzi jednakże do inwersji podmiotu i formy czasownikado.Do I know you?Znam was?Do you want it?Chcesz to?Do they agree?Zgadzają się?Does he know about it?Wie o tym?Does she like it?Podoba jej się to?How much does it cost?Ile to kosztuje?Uwaga! Należy zwracać uwagę na wyrazy some, something, somebody, które w pytaniach zmieniają się w any, anything, anybody itp.Do you know anything new about her?Wiesz o niej coś nowego?I know something new about her.Wiem o niej coś nowego.Do they need any money?Potrzebują trochę pieniędzy?They need some money.Potrzebują trochę pieniędzy.Pytanie bez użycia czasownika posiłkowego do jest dopuszczalne, jeżeli jest pytaniem o podmiot zdania - z zaimkami pytającymi who, what, how much, whose ap.Who wants to see it?Kto chce to zobaczyć?Which of them likes it?Któremu z nich się to podoba?How many people understand it?Ilu ludzi to rozumie?Pytania przeczące tworzy się za pomocą do not - don't, does not - doesn't. Takie konstrukcje wyrażają podziw, zaskoczenie itp.Do they not know it?Oni o tym nie wiedzą?Does he not like it?Nie podoba mu się to?Don't you understand?Nie rozumiesz?Ale:Why don't you ask him?Dlaczego go nie zapytasz?Why doesn't he agree?Dlaczego się nie zgadza?