15.3Question Tags - pytania rozłączne

Pytania rozłączne to krótkie zwroty pytające, dodawane na końcu zdania.Tworzy się je za pomocą takiego samego czasownika posiłkowego lub modalnego, jaki został wcześniej użyty w zdaniu.Jeśli w zdaniu nie ma czasownika posiłkowego lub formy czasownika be, wykorzystuje się formy czasownika do.Jeśli w zdaniu występuje tylko czasownik główny, do utworzenia pytania rozłącznego używa się czasownika posiłkowego odpowiedniego dla czasu danego zdania - do, does, will itp.Istnieje zasada, że do zdań twierdzących dodawany jest question tag w formie przeczącej, zaś do zdań przeczących - w formie twierdzącej.W języku polskim pytania rozłączne najczęściej tłumaczone są jako prawda?, nieprawdaż? czy czyż nie?, albo potocznie jako co? czy nie?You don't know it, do you?Nie wiesz tego, prawda?You aren't asleep, are you?Nie śpisz, prawda?She works here, doesn't she?Ona tu pracuje, prawda?He will be there too, won't he?On też tam będzie, prawda?Pytanie rozłączne może także dotyczyć naszej osoby, kiedy zwracamy się z nim do kogoś.I have never been there, have you?Ja tam nigdy nie byłem, wy tak?I like coffee, don't you?Lubię kawę, wy nie?W niektórych przypadkach po zdaniu twierdzącym można użyć twierdzącego pytania rozłącznego.Dzieje się tak, jeśli w zdaniu występują wyrazy przeczące typu hardly, seldom itp.He is hardly the right man for this work, is he?On na pewno nie jest odpowiednią osobą do tej pracy, prawda?albo w zdaniu, które wyraża złość czy rozgoryczenie itp.You have been there, have you?Byłeś tam, prawda?You want me to lend you more money, do you?Ty chcesz, żebym ci pożyczył więcej pieniędzy, prawda?