5.7Zaimki nieokreślone

W języku angielskim używa się następujących zaimków nieokreślonych.
somebody/someone ktoś anybody/anyone ktokolwiek
something coś anything cokolwiek
nobody/no one nikt nothing nic
each każdy all wszystko, cały
every każdy both obydwa
no żaden, żadne either lub (albo)
none żadny neither ani
much dużo niepolicz. one jeden, pewien
many dużo policz. else inny
little mało niepolicz. other inny, pozostały
few mało policz. another jeszcze jeden, inny
Uwaga! Zaimków much i little używa się w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, natomiast zaimków many i few w przypadku rzeczowników policzalnych.