5.2.1Zaimki dzierżawcze

Zwykle występują przed rzeczownikami i przymiotnikami. Np.:It's my book.To jest moja książka.Is he your friend?To twój przyjaciel? To wasz przyjaciel?His English is good.Jego angielski jest dobry.Her parents are ...Jej rodzice są...Our new car ...Nasz nowy samochód...Their house is ...Ich dom jest...