7.5Rzeczownik odsłowny i imiesłów czynny

Końcówka -ing może pełnić w języku angielskim wiele funkcji, bardzo często jej się używa. Najczęściej występuje w funkcji rzeczownika odsłownego (odczasownikowego) i imiesłowu przymiotnikowego czynnego.Końcówka ta może służyć do tworzenia rzeczowników i przymiotników oraz form ciągłych czasowników.
hold trzymać holding trzymanie, trzymający
paint malować painting malowanie, malujący
close zamknąć closing zamykanie, zamykający
walk iść walking chodzenie, chodzący
fill wypełniać filling wypełnienie, wypełniający
Końcówkę -ing dodaje się do bezokolicznika.Jeżeli czasownik w bezokoliczniku kończy się na spółgłoskę + -e, e po dodaniu -ing zanika. Np.:hope - hoping, breathe - breathing, smile - smiling, love - loving, ALE: dye - dyeing !!Uwaga: w czasownikach die, tie, lie i zamienia się na y. Czyli: dying, tying, lying.Rzeczownik odsłownyUżywa się go do tworzenia imiesłowów i strony biernej.Formy rzeczowników odsłownych:
Czynne - Active Bierne - Passive
Teraź. -ing being + PP
Przesz. having + PP having been + PP
gdzie PP oznacza Past Participle - imiesłów czasu przeszłego trzecia forma czasowników nieregularnychGerundium może pełnić funkcję czasownika i rzeczownika.Asking him about it...Pytając go o to...Knowing that you like it...Wiedząc, że to lubisz...Being asked for it...Będąc poproszony o to...Having asked her about it...Po tym, jak się jej o to zapytał...Having been asked for it...Poprosiwszy go o...Za pomocą końcówki -ing można również tworzyć rzeczowniki odczasownikowe.
write pisać writing pisanie
ask pytać się asking pytanie się
questionprzesłuchiwać questioningprzesłuchiwanie
fill wypełniać filling wypełnianie
drive prowadzić driving prowadzenie
dress ubierać dressing ubieranie
build budować building budowanie