7.3Strona bierna

W języku angielskim bardzo często używa się strony biernej, przede wszystkim w przypadkach, gdy wykonawca czynności nie jest znany, w konstrukcjach nieosobowych, lub w celu uproszczenia wypowiedzi.Aby utworzyć zdanie w stronie biernej, należy zastosować formę czasownika be oraz imiesłowu przymiotnikowego biernego danego czasownika - Past Participle - PP.Imiesłów przymiotnikowy bierny czasowników regularnych tworzy się za pomocą końcówki -ed dodanej do bezokolicznika. Jeśli bezokolicznik jest zakończony na samogłoskę -y, zmienia się ona w -ied.
carry nieść carried ˈkærɪd niesiony
call nazývat called kɔːld nazývaný
close zamknąć closed kləʊzd zamknięty
study studovat studied ˈstʌdɪd studovaný
use (po)užívat used ˈjuːzd (po)užívaný
W przypadku czasowników nieregularnych należy użyć formy nazywanej Past Participle - czyli formy imiesłowu czasu przeszłego.Forma czasownika w stronie biernej łączy się z czasownikiem be odpowiednim czasie.Stronę bierną można zatem utworzyć w każdym czasie gramatycznym. Na język polski tłumaczy się ją za pomocą strony biernej lub czynnej, pod warunkiem, że możemy wywnioskować z kontekstu, kto jest wykonawcą czynności, albo w sposób bezosobowy za pomocą zaimka zwrotnego się.He was arrested.Został aresztowany.She will be fired.Zostanie zwolniona z pracy.My car has been stolen.Mój samochód został skradziony.He is bored by it.Jest tym znudzony.A lot of money was spent on it.Wydano na to dużo pieniędzy.He is said to be rich.Mówi się, że jest bogaty.She must be looked after.Ktoś musi o nią dbać.He was fined for...Dostał mandat za...Szczególnym formą jest forma ciągła strony biernej, której używa się, jeśli coś dzieje się w danej chwili lub czynność trwa przez dłuższy czas.We are being bombarded.Bombardują nas.They were being questioned.Byliśmy przesłuchiwani.Cars are being made here.Produkuje się tutaj samochody.