7.11.4Tworzenie czasu future continuous

Tworzy się go za pomocą konstrukcji will be lub shall be oraz czasownika głównego z końcówką -ing.We will be expecting you.Będziemy was oczekiwać.Pytania tworzy się poprzez inwersję podmiotu i formy will lub shall.Will you be waiting there?Będziesz tam czekać?Will they be helping us?Czy będą nam pomagać?Przeczenia tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not stawianej po will lub shall albo za pomocą zaimków i przysłówków przeczących.Również w tym przypadku istnieje możliwość użycia form skróconych won't lub shan't.I won't be sitting here for ever.Nie będę tu siedzieć wiecznie.