7.10.1Past Simple Tense

Czasu past simple używa się do opisu czynności i wydarzeń zakończonych w określonym czasie w przeszłości, które nie mają żadnych skutków w teraźniejszości.Czas trwania czynności jest jasno wyznaczony w przeszłości. Często w zdaniu pojawia się konkretny przysłówek oznaczający czas wykonania czynności.I looked at her.Popatrzyłem na nią.We spent the night there.Spędziliśmy tam noc.He asked me for it.Poprosił mnie o to.I got up early this morning.Dziś rano wstałem wcześnie.Czas przeszły występuje także w zdaniach podrzędnie złożonych z warunkiem nierealnym w teraźniejszości.If I knew it, I would help you.Gdybym to wiedział, pomógłbym ci.If they had it, they would show it to you.Gdyby to mieli, pokazaliby ci to.