7.2Czasowniki modalne

Do czasowników modalnych w języku angielskim zalicza się: can - móc, umieć, may - móc, mieć mieć pozwolenie, must - musieć, need - potrzebować, ought to - mieć obowiązek, used to - mieć w zwyczaju w czasie przeszłym, dare - odważyć się, ośmielić się.Czasowniki can, may, must mogą jako jedyne stać przed podmiotem,a w sytuacji gdy występują jako bezokoliczniki, nie poprzedza ich wyraz to.Wyrażają zdolność, możliwość, pozwolenie, zalecenie lub życzenie itp.Can, may, must mogą stać przed podmiotem i wówczas nie poprzedza ich to. We wszystkich czasach oprócz czasu present simple należy używać ich formy opisowej!Formy opisowe czasowników modalnych
Czasownik Forma opisowa
can/could to be able to
must to have to
may/might to be allowed to