15Szyk wyrazów i tworzenie zdań

W przeciwieństwie do języka polskiego, szyk wyrazów w języku angielskim jest pozycyjny, co oznacza że kolejność wyrazów pełni ważną rolę i wskazuje na ich funkcję w zdaniu.W zdaniu oznajmującym kolejność wyrazów jest następująca:PODMIOT - FORMA OSOBOWA CZASOWNIKA - DOPEŁNIENIE - OKOLICZNIK SPOSOBU - OKOLICZNIK MIEJSCA - OKOLICZNIK CZASUW przypadku większej ilości dopełnień w pierwszej kolejności występuje dopełnienie bez przyimka (w języku polskim występujące zwykle w celowniku), następnie dopełnienie (w bierniku), a na końcu dopełninie z przyimkiem (zwykle w celowniku).Okoliczniki miejsca i czasu mogą jednak wystąpić także na początku zdania.W pewnych przypadkach może dojść do INWERSJI - tj. do odwrócenia kolejności podmiot - orzeczenie:Jeśli w zdaniu występuje wyrażenie there is, there are, there was, there were itp.There was a strange stain on the wall.Na ścianie była dziwna plama.W zdaniu rozpoczynającym się okolicznikiem miejsca, jeśli występujące w nim orzeczenie jest wyrażone czasownikiem „być”.In the valley was a hut.W dolinie była chata.W zdaniu, które rozpoczyna mowa zależna.“I don't care”, said the driver.„Jest mi wszystko jedno,” powiedział kierowca.W zdaniach, w których występuje forma here lub there, a podmiot nie jest wyrażony zaimkiem.There comes our train.Już przyjeżdża nasz pociąg.Kiedy chcemy coś podkreślić, a w zdaniu występuje przysłówek w znaczeniu negatywnym.Never have I met such an idiot.Takiego głupca jeszcze nigdy nie spotkałem.On no account should you do it.W żadnym przypadku nie powinieneś tego robić.Po neither... nor i so, kiedy chodzi o krótką odpowiedź.I don't know it and nor does my friend.Ja tego nie wiem i mój przyjaciel też nie.I can't go there. – Neither can I.Ja tam nie mogę iść. – Ja też nie.I went there alone. – So did I.Pójdę tam sam. – Ja też.W zdaniach warunkowych o charakterze formalnym, które nie zaczynają się spójnikiem.Had I known it, I would have stayed.Gdybym to wiedział, nie zostałbym.Should you have any doubts, contact me.Gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze mną.W pytaniach inwersja jest obowiązkowa.Can you help me?Możesz mi pomóc?Are you going to call him?Zadzwonisz do niego?Was he interested in it?Był tym zainteresowany?Uwaga! Inwersja odnosi się do orzeczeń wyrażonych formą osobową czasownika. W pytaniach w czasach prostych (Simple) odnosi się zatem do czasowników posiłkowych.Do you know it?Wiesz to?Did you ask him?Zapytałeś się go?, Poprosiłeś go?Will they come?Przyjdą?Shall I invite him?Mogę go zaprosić?