11.2Stopniowanie przysłówków

Przysłówki (także nieregularne) stopniuje się podobnie jak przymiotniki:
well - better - best much - more - most
badly - worse - worst far - farther/ further - farthest/ furthest
little - less - least
Jednosylabowe przysłówki stopniuje się poprzez dodanie przyrostków -er i -est. Jeżeli przysłówek kończy się na samogłoskę -y, w stopniu wyższym i najwyższym zmieni się ona w -i, zatem przymiotnik będzie zakończony na -ier czy -iest.fast - faster - (the) fastest, early - earlier - (the) earliest, long - longer - (the) longestJane runs the fastest of all the girls.Jane biega najszybciej ze wszystkich dziewczyn.W stopniu najwyższym używamy przedimka określonego, kiedy porównujemy osiągnięcia różnych osób. Nie używamy go, kiedy porównujemy różne poziomy dotyczące tej samej osoby. Np.:Przysłówki wielosylabowe stopniuje się za pomocą more i most.slowly - more slowly - most slowlyeasily - more easily - most easilyNotatka: Istnieją przysłówki, które nie podlegają stopniowaniu.weekly, daily