7.7.2Tworzenie czasu present continuous

Czas present continuous tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika to be i czasownika głównego z końcówką -ing (czyli za pomocą be + -ing).Połączenie osoby i czasownika be często skraca się za pomocą apostrofu.Zdania oznajmujące z zaimkami tworzy się w następujący sposób:
I am/I'm waiting We are/We're waiting
You are/You're waiting You are/You're waiting
He is/He's waiting They are/They're waiting
She is/She's waiting
It is/It's waiting
Np.:I'm just reading it.Właśnie to czytam.He's coming!Już idzie!She's looking for you.Szuka cię.We're speaking about you.Rozmawiamy o tobie.Przeczenie tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not stawianej za odpowiednią formą czasownika be.I'm not listening to you.Nie słucham cię.She's not looking for you.Ona cię nie szuka.They're not waiting for me.(Oni) nie czekają na mnie.It's not working!, It isn't working!To nie działa!Pytanie tworzy się poprzez inwersję podmiotu i czasownika to be.Are you speaking to me?Mówi pan do mnie?What is he doing here?Co tutaj robi?Is she waiting for me?Czeka na mnie?Are they still sleeping?Oni jeszcze śpią?Pytanie przeczące tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not, a następnie poprzez inwersję. Jednakże przed zaimkiem częściej używa się skróconych form Aren't, Isn't.W języku angielskim częściej używa się pytań, które nie zawierają przeczeń. Pytań przeczących używa się w celu upewnienia się lub wyrażenia podziwu. Np.:Are you not waiting for me?Nie czekacie na mnie?Aren't you coming?Nie przyjdziesz?