13.2Spójniki podrzędne

Łączą zdanie podrzędne ze zdaniem głównym. Należą do nich:Spójniki zdań czasowychafter - „po”, before - „przed”, as soon as - „jak tylko”, when - „kiedy”, till, until - „dopóki nie”, as long as - „tak długo, jak, dopóki”, no sooner ... than - „nie wcześniej niż”Uwaga! W zdaniu czasowym w języku angielskim zwykle nie występuje czas przyszły prosty (Future Simple). Jeśli trzeba wyrazić przyszłe czasowe ograniczenie, należy wykorzystać czas teraźniejszy prosty (Present simple).We will wait until they get back.Poczekamy, dopóki nie wrócą.As long as I am here nothing will change.Dopóki tu będę, nic się nie zmieni.Spójniki zdań okolicznikowych miejscawhere - „gdzie, dokąd”, wherever - „gdziekolwiek, dokądkolwiek”Spójniki zdań okolicznikowych przyzwoleniaalthough, though, however - „aczkolwiek,chociaż, mimo że, jednakże”Spójniki zdań przyczynowychbecause, since, as, for - „ponieważ”Spójniki zdań dopełnieniowychthat, whether, if - „że, czy”Spójniki zdań warunkowychif, unless, provided that, as long as, on the understanding that itp.Uwaga! W zdaniu ze spójnikiem warunkowym nie używa się czasu Future Simple. Jeśli trzeba wyrazić przyszły warunek, należy wykorzystać czas present simple.If they come, we will tell them.Jeśli przyjdą, powiemy im to.Spójniki zdań okolicznikowych celu(so) that, in order to, so as to - „żeby”, przeczące so that not, in order not to, so as not to - „żeby nie”Przy wyrażaniu celu można też wykorzystać połączenie przyimka for z osobą i bezokolicznikiem czasownika głównego. Wyrażenie to wykorzystuje się jednak tylko w przypadkach, kiedy zdanie główne i podrzędne mają różne podmioty.I brought it for him to take a look at it.Przyniosłem mu to, żeby na to popatrzył.Spójniki służące do porównywania(not) as ... as używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest takie samo bądź, że dana cecha jest zwielokrotniona, natomiast than dla wyrażenia stopnia natężenia, różnicy w obrębie danej cechy.She is as pretty as a picture.Jest piękna jak obrazek.He is twice as strong as I am.Jest dwa razy silniejszy niż ja.We spend twice as much money as they do.Wydajemy dwa razy więcej pieniędzy niż oni.He is much faster than me.Jest znacznie szybszy niż ja.Spójniki zdań okolicznikowych sposobuas, as if, as though - „jakby”