7.10.6Present Perfect Tense

Czasu present perfect używa się do opisu czynności i wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, ale ich skutki sięgają teraźniejszości.I have brought it.Przyniosłem to. to jest tutajWe have decided that...Zdecydowaliśmy, że... już jest tak postanowioneShe has told him about it.Ona mu o tym powiedziała. już się o tym dowiedziałHe has lost it.On to zgubił. jest zgubioneUżywa się go również w odniesieniu do czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz. Nie zostały jeszcze zakończone lub (w przeczeniach) miały się wydarzyć, ale jeszcze się nie wydarzyły.I have known him for years.Znam go od lat.He has been here many times.Był tu wielokrotnie.She hasn't called yet.Dotychczas nie zadzwoniła.They haven't arrived yet.Jeszcze nie przyjechali.I haven't seen him for ages.Nie widziałem go od wieków.She hasn't spoken to me since...Nie rozmawiała ze mną od...W czasie present perfect tworzy się zdania czasowe w zdaniach złożonych. W języku polskim zdania te tłumaczy się za pomocą czasu przyszłego.They won't cooperate until they have seen the contract.Nie będą współpracować, dopóki nie zobaczą umowy.