11Przysłówki

Podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim przysłówki dzielą się na:Przysłówki miejsca
here tu where gdzie
there tam down na dole
nowhere nigdzie above ponad
everywhere wszędzie below poniżej
somewhere gdzieś inside wewnątrz
anywhere gdziekolwiek outside na zewnątrz
Przysłówki czasu
now teraz never nigdy
always zawsze often często
seldom rzadko just właśnie
still jeszcze yet jeszcze
already już when kiedy
Przysłówki sposobu i miary
quite całkem almost prawie
rather raczej much dużo
many dużo completely całkowicie
enough wystarczająco very bardzo
hardly ledwie somehow jakoś
Przysłówki możemy także podzielić na pierwotne - soon, now, never, very, hard, often, almost itp. i pochodne „odprzymiotnikowe”, „rzadziej odrzeczownikowe”.