7.10.7Tworzenie czasu present perfect

Czas present perfect tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika have oraz imiesłowu czasu przeszłego - Past Participle - PP.Należy pamiętać, że czasownik have ma w 3 os. lp. formę has.I have noticed.Zauważyłem.She has rejected it.Odrzuciła to.We have decided to do it.Zdecydowaliśmy się to zrobić.Pytanie tworzy się poprzez inwersję podmiotu i formy czasownika have.Have you spoken to him?Rozmawiałeś z nim? jużHas she bought it?Kupiła to?Have I missed anything out?Pominąłem coś?Have you been to New York?Byłeś (już) w Nowym Jorku? w ogóle kiedyśWhere have you been?Gdzie byłeś? do terazW pytaniu o podmiot szyk wyrazów pozostaje taki sam, jak w zdaniu oznajmującym.Who has brought it?Kto to przyniósł?Who has broken the window?Kto rozbił to okno?What has happened?Co się stało?Przeczenie tworzy się za pomocą partykuły przeczącej not dodanej do odpowiedniej formy czasownika have.Formy have not i has not zazwyczaj skraca się do postaci haven't i hasn't.I haven't heard about it.Nie słyszałem o tym.We haven't sent it yet.Jeszcze tego nie wysłaliśmy.She hasn't come yet.Jeszcze nie przyszła.Przeczenia można tworzyć, podobnie jak w przypadku innych czasów, za pomocą wyrazów nothing, nobody, never, nowhere itp.I have told no one.Nikomu tego nie powiedziałem.She has done nothing to...Nic nie zrobiła, aby...