2.2Wyjątki w tworzeniu liczby mnogiej

Istnieje kilka wyjątków w tworzeniu liczby mnogiej.W sposób nieregularny tworzy się liczbę mnogą rzeczowników zakończonych na -f lub -fe. Bezdźwięczna spółgłoska -f zmienia się w liczbie mnogiej na dźwięczne -v.Następnie zmienia się także wymowa głoski końcowej z bezdźwięcznej na dźwięczną.leaf - leaves, shelf - shelves, knife - knives, wife - wives, half - halves itp.Istnieją wyrazy, w których liczbę mnogą tworzy się w sposób nieregularny, dochodzi bowiem do zmiany w rdzeniu. Do tej grupy należą:man - men, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice, louse - lice, goose - geese, dice - diceW języku angielskim istnieją wyrazy, które nie tworzą liczby mnogiej, ponieważ oznaczają pewien zbiór, zbiorowość.information, knowledge, advice, luggage, merchandise, cattle, chess, news, homework ap.Istnieje również grupa rzeczowników, które mają taką samą formę w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej. Najczęściej są to nazwy zwierząt.sheep, fish, fruit, deer, moose, grouse, salmon itp.Notatka: Rzeczowniki typu fish (ryby), fruit (owoce) itp. mogą tworzyć liczbę mnogą w sposób regularny, pod warunkiem, że mówimy o różnych odmianach czy gatunkach.There's a lot of fish.Tam jest dużo ryb.There are many fishes in the sea.W morzu jest dużo gatunków ryb.Należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę rzeczowników, które w języku polskim są powszechnie używane tylko w liczbie mnogiej, a w języku angielskim są rozumiane jako zbiorowe. Nie tworzą formy liczby mnogiej, a w zdaniu funkcjonują jak rzeczownik w liczbie pojedynczej. Np.: pieniądze/informacje/bagaże , ale w języku angielskim: money/information/luggage IS! itp.