7.10.2Tworzenie czasu past simple

Zdania oznajmujące w czasie past simple w przypadku czasowników regularnych tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed do bezokolicznika stojącego za podmiotem.Jeśli czasownik w bezokoliczniku jest zakończony na samogłoskę -y (jeśli nie poprzedza jej samogłoska), w czasie przeszłym przyjmuje on końcówkę -ied.W czasie past simple dochodzi do podwojenia końcowej spółgłoski stojącej po akcentowanej samogłosce stop - stopped, nod - nodded, fit - fitted itp.He wanted to see it.Chciał to zobaczyć.She died.Umarła.Wind carried the sound to me.Wiatr przyniósł ten dźwięk aż do mnie.I tried it.Spróbowałem tego.He stopped the car.Zatrzymał samochód.W przypadku czasowników nieregularnych stosowana jest druga forma czasownika - Past Tense.We had problems.Mieliśmy problemy.I knew it.Wiedziałem o tym.We found it.Znaleźliśmy to.They gave it to me.Dali mi to.We spent the night there.Spędziliśmy tam noc.Zob. Czasowniki nieregularneNależy zwrócić uwagę na nieregularną odmianę czasownika to be.I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they werePrzeczenie czasownika to be tworzy się za pomocą wyrazu not, który stoi za odpowiednią formą czasu przeszłego tego czasownika.I wasn't, you weren't, she wasn't, they weren't itd.Pytania z użyciem czasownika to be tworzy się za pomocą inwersji.Were you there last night?Byłeś tam wczoraj wieczorem?Was she glad?Była zadowolona?Were they interested?Byli zainteresowani?Was it necessary?Czy to było konieczne?Czasowniki can, may i must w przeczeniach i pytaniach przyjmują formy opisowe:
can to be able to = być w stanie, móc można także za pomocą “could” czy “couldn't”
may to be allowed to = mieć pozwolenie
must to have to = musieć
We had to wait there.Musieliśmy tam czekać.You didn't have to wait.Nie musiałeś czekać.I wasn't able to come.Nie mogłem przyjść.She wasn't allowed to leave.Nie pozwolono jej wyjść.Pytania i przeczenia pozostałych czasowników tworzy się podobnie jak w czasie present simple, z tym, że czasownik do w przeczeniach przyjmuje formy did not i didn't, także w 3. osobie lp.Czasowniki nieregularne w przeczeniach i pytaniach w połączeniu z did i didn't funkcjonują w zasadzie jako czasowniki regularne, ponieważ zawsze mają formę bezokolicznika.Did they ask you for it?Poprosili cię o to?Did she come?Przyszła?Did I wake you up?Obudziłem cię?I didn't want it.Nie chciałem tego.They didn't know about it.Nie wiedzieli o tym.We didn't agree.Nie zgodziliśmy się.W pytaniach o podmiot nie używa się formy did, lecz zaimka pytającego i formy czasu przeszłego czasownika.Who told you that?Kto ci to powiedział?What caused the problems?Co spowodowało te problemy?How many people came to see it?Ilu ludzi przyszło to zobaczyć?Przeczenia można utworzyć również za pomocą wyrazów never, nobody, nothing, nowhere, podobnie jak w czasie teraźniejszym.I wanted nothing.Nic nie chciałem.I met no one.Nikogo nie spotkałem.Nobody answered.Nikt nie odpowiedział.She was nowhere.Nigdzie jej nie było.Tak samo, jak w czasie present simple, w przypadku pytań obowiązuje reguła o zmianie some ... na any ....W przypadku zdań przeczących nie należy stosować podwójnego zaprzeczenia w jednym zdaniu. Nie można zatem powiedzieć:I didn't want nothing. niepoprawnieNiczego nie chciałem.ale jedynie:I didn't want anything., I wanted nothing.Niczego nie chciałem.