9.4Warunek niemożliwy do spełnienia w przeszłości

Odnosi się do przeszłości i opisuje warunek niemożliwy do spełnienia.Zdanie warunkowe podrzędne wprowadza się za pomocą spójnika if w połączeniu z czasem past perfect w zdaniu podrzędnym.W zdaniu nadrzędnym używa się would have lub could have wraz z imiesłowem biernym - PP.If I had known it, I would have helped you.Gdybym to wiedział, pomógłbym ci.If she had called, we would have known it in time.Gdyby zadzwoniła, wiedzielibyśmy to na czas.If they hadn't been so slow, they would have succeeded.Gdyby nie byli tak powolni, odnieśliby sukces.If he had studied harder, he could have got a degree.Gdyby się uczył więcej, mógłby dostać tytuł.