7.11.2Tworzenie czasu Future Simple

W zdaniach oznajmujących używa się form will lub shall stawianych przed bezokolicznikiem czasownika głównego.Will wɪl w języku potocznym używa się w odniesieniu do wszystkich osób. Natomiast shall ʃæl to forma oficjalna, charakterystyczna dla 1. osoby liczby pojedynczej i mnogiej, używana w zachętach, propozycjach itp. Np.:I will call him.Zadzwonię do niego.We will help you.Pomożemy wam.They will understand.Zrozumieją to.Wyraz will (lub shall) w połączeniu z zaimkiem często skraca się za pomocą apostrofu do postaci ...'ll, czyli: I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, we'll, they'll. Np.:I will go there.Pójdę tam.We'll let you know.Damy wam znać.They'll be glad.Będą zadowoleni.Who'll do it?Kto to zrobi?Pytania tworzy się poprzez inwersję, czyli zamianę podmiotu i formy will lub shall. Np.:Will you tell him about it?Powiesz mu o tym?Will he do it?Czy on to zrobi?Will she help us?Pomoże nam?Will they be there too?Czy oni też tam będą?Will it do?Czy to wystarczy?Shall we sit down?Usiądziemy?Uwaga! W czasie przyszłym, podobnie jak w innych czasach (oprócz czasu teraźniejszego), należy stosować formy opisowe czasowników can, may i must, czyli be able to, be allowed to i have to.We'll have to do it.Będziemy musieli to zrobić.Will you be able to come?Będziecie mogli przyjść?She'll be allowed to go there.Będzie mogła tam pójść.Przeczenie tworzy się za pomocą wyrazu not stawianego za will lub shall.Will not często skraca się do formy won't wəʊnt, (a shall not do rzadko używanej formy shan't).I will not tell him.Nie powiem mu tego.They will not come.Nie przyjdą.I won't be able to come.Nie będę mógł przyjść.He won't like it.Nie spodoba mu się to.It won't be easy.To nie będzie łatwe.Pytania przeczące tworzy się, używając obydwu powyższych reguł. Pytania te mają charakter zachęty lub wyrażają zdziwienie. Np.:Won't you join us?Nie przyłączysz się do nas?