6.1Liczebniki główne

0 zero 10 ten 20 twenty
1 one 11 eleven 30 thirty
2 two 12 twelve 40 forty
3 three 13 thirteen 50 fifty
4 four 14 fourteen 60 sixty
5 five 15 fifteen 70 seventy
6 six 16 sixteen 80 eighty
7 seven 17 seventeen 90 ninety
8 eight 18 eighteen 100 hundred
9 nine 19 nineteen 1000 thousand
millionmilionbillionmiliard/bilionmilliardmiliardZłożone liczebniki główne tworzy się podobnie jak w języku polskim.Różnicę stanowi oddzielanie rzędu setek i dziesiątek za pomocą spójnika and.Przy podawaniu konkretnej ilości setki, tysiące, miliony, tuziny wyraża się w formie liczby pojedynczej.one hundred and fifty sixsto pięćdziesiąt sześćthree hundred and twelvetrzysta dwanaściefive thousand nine hundred and eightypięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąttwenty five milliondwadzieścia pięć milionówone million four hundred and twenty five thousandmilion czterysta dwadzieścia pięć tysięcyDziesiątki, tuziny, setki, tysiące, miliony itd. można używać także w formie liczby mnogiej, ale tylko w przypadku, gdy nie łączą się z liczebnikiem.There were hundreds of people.Były tam setki ludzi.Tens of thousands demonstrated...Dziesiątki tysięcy ludzi demonstrowało...Separator dziesiętny w języku angielskim kropka - decimal point zwykle czyta się jako point. Zero czyta się jako zero albo o, a zatem ɔʊ.10.56 - ten point fifty six1.02 - one point o two0.0043 - zero point zero zero forty three