2.1Liczba mnoga rzeczowników

Liczbę mnogą (the plural) w języku angielskim tworzy się w sposób regularny poprzez dodanie do rzeczownika końcówki -s albo -es.Końcówka -sbook - books, friend - friends, hand - hands, house - houses, language - languagesKońcówka -esDodaje się ją po głoskach s, ss, sh, ch i x. Końcowe -es wymawia się jako -ɪz. Np.:bus - buses, class - classes, dish - dishes, clash - clashes, touch - touches, mix - mixesoraz po występującej na końcu wyrazu samogłosce -o. Np.:hero - heroes, tomato - tomatoes, cargo - cargoesUwaga! Jeżeli na końcu wyrazu występuje -y poprzedzone spółgłoską, końcówka liczby mnogiej przyjmuje postać -ies. Np.:baby - babies, city - cities, lady - ladies, story - stories-S na końcu wyrazu po bezdźwięcznych: -k, -p, -t wymawia się podobnie jak s w języku polskim. Np.:books bʊks; pets pεts; ships ʃɪps; the Alps ælpsW pozostałych przypadkach, -s wymawia się jako z. Np.:kids kɪdz; hands hændz; boys bɔɪz; neighbours ˈneɪbəz; tomatoes təˈmɑːtəʊz