5.3Zaimki zwrotne

W języku angielskim w zależności od osoby używane są następujące formy wyrazu oneself:
I myself we ourselves
you yourself you yourselves
he himself
she herself they themselves
it itself
I involved myself...Zaangażowałem się w...Don't hurt yourself.Nie zrób sobie krzywdy.She killed herself.Zabiła się.He hurt himself.Zranił się.They call themselves...Nazywają się...We committed ourselves...Zobowiązaliśmy się...Dla wyrażenia wzajemnego stosunku używa się połączenia each other albo zwykle w stosunkach bardziej nieformalnych one another.We looked at each other.Popatrzyliśmy na siebie.We have known each other for ages.Znamy się już całe wieki.They accused each other...Oskarżali się wzajemnie...We could hardly hear one another.Ledwo się słyszeliśmy.They help one another.Pomagamy sobie.The wires crossed one another.Druty się skrzyżowały.