7.9Wyrażanie zachęty za pomocą „Let\'s”

Zachętę lub propozycję w języku angielskim wyraża się za pomocą formy: Let us ... - często w formie skróconej Let's ... wraz z czasownikiem głównym. Np.:Let's go.Chodźmy.Let's talk.Porozmawiajmy.Let's hope that ...Miejmy nadzieję, że...Let's forget about it.Zapomnijmy o tym.