8.1„WOULD”

Would wʊd jest formą czasownika will i wyraża ogólne przypuszczenie - „co by się stało”, gdyby...Formy would używa się analogicznie jak will w czasie future simple.W zdaniu oznajmującym stoi pomiędzy podmiotem a bezokolicznikiem czasownika głównego.I would do it.Zrobiłbym to.They would be glad.Byliby zadowoleni.It would be easier.Byłoby to łatwiejsze.She would surely agree.Na pewno by się zgodziła.It would help us.To by nam pomogło.I would like to...Chciałbym...I would hate to...Bardzo bym nie chciał...Pytania i przeczenia tworzy się podobnie jak w czasie future simple, z tą różnicą, że zamiast will używa się formy would.Przeczenie would not skraca się do postaci wouldn't.Would it be possible?Czy byłoby to możliwe?Would you do it for me?Zrobiłbyś to dla mnie?It wouldn't suit me.To by mi nie pasowało.They wouldn't like it.To by się im nie podobało.Wouldn't it be better to...?Nie byłoby lepiej...?