cały

ent|ier/-ière, tout/toute, compl|et/-ète

Gdzie byłeś przez cały dzień?
Où étais-tu/es-tu toute la journée ?
u etεty/ety tut la ʒuʀne ?
Wracaj cały i zdrowy.
Reviens sain et sauf.
ʀəvjε̃ sε̃ e sof
Czekam tu już całą wieczność.
J'attends ici depuis une éternité.
ʒatɑ̃d isi dəpɥi yn etεʀnite
Jestem cały mokry.
Je suis complètement mouillé/mouillé jusqu'aux os.
ʒə sɥi kɔ̃plεtmɑ̃ muje/muje ʒyskozɔs
Cała się trzęsła.
Elle tremblait de tout son corps.
εl tʀɑ̃blε də tu sɔ̃ kɔʀ
Cała przyjemność po mojej stronie.
Tout le plaisir est pour moi.
tu lə pleziʀ ε puʀ mwa
Całe szczęście!
Heureusement !, Quelle chance !
øʀøzmɑ̃ !ˌ kεl ʃɑ̃s !
Wyszedł z tego cało.
Il a échappé/sorti sain.
il a eʃape/sɔʀti sε̃
To cały on.
C'est bien lui.
se bjε̃ lɥi
Ot, cała filozofia.
C'est aussi simple que ça.
setosi sε̃pl kə sa
Z całym szacunkiem (do)...
Avec tout le respect (que je dois/nous devons à)...
avεk tu lə ʀεspε (kə ʒə dwa/nu dəvɔ̃ a)
przez cały rok
(pendant) toute l'année
(pɑ̃dɑ̃) tut lane
na całym świecie
dans le monde entier, partout dans le monde
dɑ̃ lə mɔ̃d ɑ̃tjeˌ paʀtu dɑ̃ lə mɔ̃d
na całego (zabawa itp.)
bat son plein
ba sɔ̃ plε̃
na cały regulator (pogłośnić itp.)
à tout volume, à tout(e) berzingue
a tu vɔlymˌ a tu bεʀzε̃g
w całej krasie
dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur
dɑ̃ tut sa boteˌ dɑ̃ tut sa splɑ̃dœʀ
cały jego majątek
la totalité de ses biens
la tɔtalite də se bjε̃