dotykać

czegoś toucher à qqch

Nie dotykać!
Ne pas toucher !
nə pɑ tuʃe !
Nie dotykaj mnie!
Ne me touche pas !
nə mə tuʃ pɑ !
Nie dotykajcie moich książek!
Ne touchez pas (à) mes livres !
nə tuʃe pɑ (a) me livʀ !
Ta choroba dotyka głównie dzieci.
Cette maladie affecte/atteint surtout les enfants.
sεt maladi afεkt/atε̃ syʀtu lezɑ̃fɑ̃