wsadzić

fourrer, mettre, introduire

Wsadź to do kieszeni.
Mets-le dans ta poche.
mεlə dɑ̃ ta pɔʃ
Nie wsadzaj rąk do kieszeni.
Ne mets pas les mains dans les poches.
nə mε pɑ le mε̃ dɑ̃ le pɔʃ
Wsadzą go do paki.
Ils vont le mettre en taule/cabane.
il vɔ̃ lə mεtʀ ɑ̃ tol/kaban
Możesz to sobie wsadzić!
Tu peux te le mettre où je pense.
ty pø tə lə mεtʀ u ʒə pɑ̃s
wsadzać nos w coś
fourrer son nez dans qqch
fuʀe sɔ̃ ne