pierwszy

prem|ier/-ière

Dowiedziała się o tym jako pierwsza.
Elle était la première qui l'ait appris.
εl etε la pʀəmjεʀ ki lε apʀi
Kariera jest na pierwszym miejscu.
La carrière passe avant tout.
la kaʀjεʀ pɑs avɑ̃ tu
po raz pierwszy w życiu
pour la toute première fois
puʀ la tut pʀəmjεʀ fwa
Wybiła pierwsza.
Il est une heure.
il εtyn œʀ
Jakość stawiamy na pierwszym miejscu.
On fait passer la qualité avant tout/d'abord.
ɔ̃ fε pɑse la kalite avɑ̃ tu/dabɔʀ
Jestem studentką pierwszego roku.
Je suis étudiante en première année.
ʒə sɥi etydjɑ̃t ɑ̃ pʀəmjεʀ ane
Kto pierwszy, ten lepszy.
Le premier arrivé, le premier servi.
lə pʀəmje aʀiveˌ lə pʀəmje sεʀvi
Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
La curiosité est un vilain défaut.
la kyʀjozite εtœ̃ vilε̃ defo
To nie był pierwszy raz, kiedy...
Ce n'était pas la première fois que...
sə netε pɑ la pʀəmjεʀ fwa kə
Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy...
Quand je l'ai vu/En le voyant pour la première fois...
kɑ̃ ʒə le vy/ɑ̃ lə vwajɑ̃ puʀ la pʀəmjεʀ fwa
po pierwsze..., a po drugie...
primo... et secundo..., premièrement... et deuxièmement...
pʀimo... e səgɔ̃doˌ pʀəmjεʀmɑ̃... e døzjεmmɑ̃
w pierwszej kolejności
tout d'abord
tu dabɔʀ
pierwszego stycznia
le 1er janvier, le premier janvier
lə prəmje ʒɑ̃vjeˌ lə pʀəmje ʒɑ̃vje
na pierwszym piętrze
au premier étage
o pʀəmje etaʒ
pierwsza wojna światowa
Première Guerre mondiale
pʀəmjεʀ gεʀ mɔ̃djal
w pierwszej osobie liczby pojedynczej
à la première personne du singulier
a la pʀəmjεʀ pεʀsɔn dy sε̃gylje
udzielić komuś pierwszej pomocy
donner les premiers soins à qqn
dɔne le pʀəmje swε̃
pierwsza dziesiątka
top ten m
tɔp tεn
miłość od pierwszego wejrzenia
coup de foudre
ku də fudʀ