uważać

faire attention, (traktować) kogoś/coś za kogoś/coś prendre qqn/qqch pour qqn/qqch, (sądzić) croire que

Uważam, że...
Je suis d'avis que...
ʒə sɥi davi kə
Naprawdę uważasz, że...?
Tu penses vraiment que... ?
ty pɑ̃s vʀεmɑ̃ kə... ?
Wielu ludzi uważa, że...
Beaucoup de gens pensent que...
boku də ʒɑ̃ pɑ̃s kə
Uważa pan(i), że to konieczne?
Vous le trouvez nécessaire ?
vu lə tʀuve nesesεʀ ?
Uważaj na...
Prends garde de...
pʀɑ̃ gaʀd də
Uważaj na słowa!
Fais gaffe à ce que tu dis !
fε gaf a sə kə ty di !
Uważaj!
Fais attention !, (pot.) Fais gaffe !
fε atɑ̃sjɔ̃ !ˌ fε gaf !
Uważaj na siebie!
Fais bien attention à toi !
fε bjε̃natɑ̃sjɔ̃ a twa !
Nie uważam tego za istotne.
Je ne le trouve pas important.
ʒə nə lə tʀuv pɑ ε̃pɔʀtɑ̃
Uważam ich za swoich przyjaciół.
Je les compte parmi mes amis.
ʒə le kɔ̃t paʀmi mezami
Rób, jak uważasz.
Fais comme tu penses.
fε kɔm ty pɑ̃s
Za kogo ty się uważasz!
Pour qui te prends-tu ?, (pot.) Tu te prends pour qui ?
puʀ ki tə pʀɑ̃ty ?ˌ ty tə pʀɑ̃ puʀ ki ?
Uważaj na nią.
Surveille-la bien.
syʀvεjla bjε̃
Nie uważam tego za konieczne.
Je ne le trouve pas nécessaire.
ʒə nə lə tʀuv pɑ nesesεʀ