powinien, powinna, powinno

1(wyraża obowiązek) devrait, (powinien był) aurait dû

Powinieneś się obciąć.
Tu devrais te faire couper les cheveux.
ty dəvʀε tə fεʀ kupe le ʃ(ə)vø
Powinieneś ruszać w drogę.
Tu devrais te mettre en route.
ty dəvʀε tə mεtʀ ɑ̃ ʀut
Gdzie to powinno leżeć?
Où va cela ?
u va s(ə)la ?
Powinni postępować zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami.
Ils devraient respecter leurs propres mots.
il dəvʀε ʀεspεkte lœʀ pʀɔpʀ mo
To powinno być zrobione natychmiast.
On devrait le faire tout de suite.
ɔ̃ dəvʀε lə fεʀ tu də sɥit
Czy powiedziałem coś, czego nie powinienem?
J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?
ʒe di kεlk(ə) ʃoz kil nə falε pɑ ?
Powinieneś już iść.
Tu devrais aller.
ty dəvʀε ale
Powinniśmy wracać.
Il nous faut songer au retour.
il nu fo sɔ̃ʒe o ʀ(ə)tuʀ
Powinnam była mu powiedzieć.
J'aurais dû le lui dire.
ʒoʀε dy lə lɥi diʀ
Powinien nas przeprosić.
Il devrait s'excuser auprès de nous., Il devrait nous demander pardon.
il dəvʀε sεkskyze opʀε də nuˌ il dəvʀε nu d(ə)mɑ̃de paʀdɔ̃
Powinien gnić w więzieniu.
Il devrait pourrir/croupir en prison.
il dəvʀε puʀiʀ/kʀupiʀ ɑ̃ pʀizɔ̃
W żadnym wypadku nie powinieneś...
En aucun cas, tu ne devrais..., Tu ne devrais surtout pas...
ɑ̃nokœ̃ kɑˌ ty nə dəvʀεˌ ty nə dəvʀε syʀtu pɑ
Ludzie powinni sobie uświadomić, że...
Les gens devraient réaliser que...
le ʒɑ̃ dəvʀε ʀealize kə

2(wyraża przypuszczenie) devrait

Powinna wrócić lada moment.
Elle serait de retour d'une seconde à l'autre.
εl s(ə)ʀε də ʀ(ə)tuʀ dyn s(ə)gɔ̃d a lotʀ
To nie powinno długo trwać.
Ça ne devrait pas durer longtemps.
sa nə dəvʀε pɑ dyʀe lɔ̃tɑ̃
Powinni to skończyć w przyszłym roku.
Ils devraient le terminer l'année prochaine.
il dəvʀε lə tεʀmine lane pʀɔʃεn
Powinien tu być lada chwila.
Il doit arriver sous peu.
il dwa aʀive su pø