prawie

presque, quasi(ment), (około) à peu près

Prawie spóźniłem się na ten pociąg.
J'ai presque raté ce train.
ʒe pʀεsk ʀate sə tʀε̃
Już prawie trzecia.
Il est presque trois heures.
il ε pʀεsk tʀwɑzœʀ
Ma prawie 40 lat.
Il approche de la quarantaine.
il apʀɔʃ də la kaʀɑ̃tεn
Prawie nic nie jadłem.
Je n'ai presque rien mangé.
ʒə ne pʀεsk ʀjε̃ mɑ̃ʒe
Prawie się utopiłem!
J'ai failli me noyer !
ʒe faji mə nwaje !
Już prawie wszystko zapomniałem.
J'ai presque tout oublié.
ʒe pʀεsk tutublije
Prawie nikt go nie lubi.
Presque personne ne l'aime.
pʀεsk pεʀsɔn nə lεm
prawie nigdy/żaden
presque jamais/presqu'aucun
pʀεsk ʒamε/pʀεskokœ̃