ciągnąć

tirer, (wlec) traîner

Ciągnąć. (napis na drzwiach)
Tirez.
tiʀe
Spór ciągnie się od miesięcy.
Le litige traîne/s'éternise depuis des mois.
lə litiʒ tʀεn/setεʀniz dəpɥi de mwa
Ciągnie ostatkiem sił.
Il est à sa dernière heure.
il ε a sa dεʀnjεʀ œʀ
Ciągnie swój do swego.
Qui se rassemble, s'assemble.
ki sə ʀasɑ̃blˌ sasɑ̃bl
Przyszedł ciągnąć mnie za język.
Il est venu me tirer les vers du nez.
il ε v(ə)ny mə tiʀe le vεʀ dy ne