spróbować

coś zrobić essayer, tenter de faire qqch

Powinniśmy spróbować.
Nous devrions l'essayer.
nu dəvʀjɔ̃ leseje
Warto spróbować.
Cela vaut/vaudrait la peine d'essayer.
s(ə)la vo/vodʀε la pεn deseje
Próbowałeś już tego?
Tu l'as déjà essayé ?
ty lɑ deʒa eseje ?
Tylko spróbuj! (nie waż się)
Tu n'oses pas !
ty noz pɑ !
Spróbuję (to zrobić).
Je vais essayer (de le faire).
ʒə vε eseje (də lə fεʀ)
Nawet nie spróbowała.
Elle n'a même pas essayé.
εl na mεm pɑ eseje
Daj spróbować czegoś. (skosztować)
Laisse-moi goûter qqch.
lεsmwa gute
Spróbuję szczęścia w czymś.
Je vais tenter ma chance dans qqch.
ʒə vε tɑ̃te ma ʃɑ̃s