pomoc

aide f, secours m, assistance f

Pomocy!
Au secours !
o s(ə)kuʀ !
Wzywała pomocy.
Elle criait au secours.
εl kʀijε o s(ə)kuʀ
Pośpieszyli na pomoc.
Ils se sont empressés pour donner un coup de main.
il sə sɔ̃tɑ̃pʀese puʀ dɔne œ̃ ku də mε̃
Będziemy potrzebowali pomocy medycznej.
Nous aurons besoin d'aide/d'assistance médicale.
nuzoʀɔ̃ bəzwε̃ dεd/dasistɑ̃s medikal
Poradził sobie z tym bez niczyjej pomocy.
Il a réussi tout seul.
il a ʀeysi tu sœl
Pomoc żywnościowa została wysłana (do)...
L'aide alimentaire a été envoyée...
lεd alimɑ̃tεʀ a ete ɑ̃vwaje
Zwróciłem się o pomoc do...
Je me suis adressé à... pour lui demander de l'aide.
ʒə mə sɥizadʀese a... puʀ lɥi d(ə)mɑ̃de də lεd
pomoc prawna
assistance judiciaire
asistɑ̃s ʒydisjεʀ
pomoce naukowe
matériels didactiques
mateʀjεl didaktik
z Bożą pomocą
avec l'aide de Dieu
avεk lεd də djø
udzielić komuś pomocy
prêter son aide à qqn, porter secours à qqn
pʀete sɔnεdˌ pɔʀte s(ə)kuʀ