ten, ta, to

ce, cet, cette

Kim jest ta dziewczyna?
Qui est cette fille ?, (pot.) C'est qui cette fille ?
ki ε sεt fij ?ˌ se ki sεt fij ?
Czytałeś tę powieść?
Tu as lu ce roman ?
ty ɑ ly sə ʀɔmɑ̃ ?
Podaj mi tę białą torbę.
Passe-moi ce sac blanc.
pɑsmwa sə sak blɑ̃
To jest moja matka.
C'est ma mère.
se ma mεʀ
To dziwne.
C'est bizarre.
se bizaʀ
Tego nie wiem.
Je ne le sais pas.
ʒə nə lə sε pɑ
Zapomniał o tym.
Il l'a oublié.
il la ublije
Co ci do tego?
Cela te regarde ?, Qu'est-ce que ça peut te faire ?, Mêle-toi de ce qui te regarde !
s(ə)la tə ʀ(ə)gaʀd ?ˌ kεs kə sa pø tə fεʀ ?ˌ mεltwa də sə ki tə ʀ(ə)gaʀd !
Co ty na to?
Qu'est-ce que tu en dis ?, Ça te dit ?
kεs kə ty ɑ̃ di ?ˌ sa tə di ?
On o tym nic nie wie.
Lui, il n'en sait rien.
lɥiˌ il nɑ̃ sε ʀjε̃
I co ja mam z tym zrobić?
Qu'est-ce que j'en ai à faire ?
kεs kə ʒɑ̃nε a fεʀ ?
Właśnie to mnie denerwuje.
C'est justement ce qui m'embête.
se ʒystəmɑ̃ sə ki mɑ̃bεt
To już nie to samo.
Ce n'est pas pareil qu'avant.
sə nε pɑ paʀεj kavɑ̃
... i tak to się skończyło.
... et c'était la fin., ... et ça y était.
... e setε la fε̃ˌ ... e sa i etε
I w związku z tym...
À ce propos...
a sə pʀɔpo
Chodzi o to, że...
C'est que...
se kə
To, że nie przyszedł...
Le fait qu'il ne soit pas venu...
lə fε kil nə swa pɑ v(ə)ny
o tej i o tej porze
à ce moment-là, à l'heure indiquée
a sə mɔmɑ̃laˌ a lœʀ ε̃dike
w tym tygodniu
cette semaine
sεt s(ə)mεn
właśnie w tym momencie
juste en ce moment
ʒyst ɑ̃ sə mɔmɑ̃
im wcześniej, tym lepiej
le plus tôt sera le mieux
lə ply to s(ə)ʀa lə mjø