drugi

sec|ond/-onde, deuxième, (inny) autre

Pomagają jeden drugiemu.
Ils s'entraident.
il sɑ̃tʀεd
Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
Chassez le naturel, il revient au galop.
ʃase lə natyʀεlˌ il ʀəvjε̃ o galo
Na drugi raz nie zapomnij wziąć mapy.
La prochaine fois, n'oublie pas de prendre une carte.
la pʀɔʃεn fwaˌ nubli pɑ də pʀɑ̃dʀ yn kaʀt
Zajął drugie miejsce.
Il est arrivé deuxième/en deuxième place.
il εtaʀive døzjεm/ɑ̃ døzjεm plas
Co jest na drugie danie?
Qu'est-ce qu'on a pour le plat de résistance ?
kεs kɔ̃na puʀ lə pla də ʀezistɑ̃s ?
To jest druga strona medalu.
C'est le revers de la médaille.
se lə ʀ(ə)vεʀ də la medaj
To drugi Maradona.
C'est un autre Maradona.
setœ̃notʀ maʀadɔna
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
nə fε pɑ a otʀɥi sə kə ty nə vudʀε pɑ kɔ̃ tə fas
Na drugi dzień...
Le jour suivant..., Le lendemain...
lə ʒuʀ sɥivɑ̃ˌ lə lɑ̃dmε̃
co drugi dzień
un jour sur deux, tous les deux jours
œ̃ ʒuʀ syʀ døˌ tule dø ʒuʀ
po drugie
deuxièmement, secundo
døzjεmmɑ̃ˌ səgɔ̃do
do potęgi drugiej
à la puissance deux
a la pɥisɑ̃s dø
pierwiastek drugiego stopnia
racine carrée
ʀasin kaʀe
z jednej strony... z drugiej strony
d'un côté... de l'autre
dœ̃ kote... də lotʀ
wydanie drugie
deuxième édition
døzjεm edisjɔ̃
moja druga połowa
ma chère moitié
ma ʃεʀ mwatje
z drugiej ręki (informacja itp.)
de seconde main
də s(ə)gɔ̃d mε̃
złapać drugi oddech
trouver un second souffle
tʀuve œ̃ s(ə)gɔ̃ sufl
grać drugie skrzypce (mieć podrzędną pozycję)
jouer les utilités
ʒwe lezytilite