dziś, dzisiaj

aujourd'hui, (obecnie) de nos jours, à présent

Co robisz dziś wieczorem?
Que fais-tu ce soir ?, (pot.) Tu fais quoi ce soir ?
kə fεty sə swaʀ ?ˌ ty fε kwa sə swaʀ ?
Spotkałem ją dziś rano.
Je l'ai rencontrée ce matin.
ʒə le ʀɑ̃cɔ̃tʀe sə matε̃
Którego dziś mamy?
Le combien (du mois) sommes-nous ?, (pot.) Nous sommes le combien aujourd'hui ?
lə kɔ̃bjε̃ (dy mwa) sɔmnu ?ˌ nu sɔm lə kɔ̃bjε̃ oʒuʀdɥi ?
To wszystko na dziś.
C'est tout pour aujourd'hui.
se tu puʀ oʒuʀdɥi
Czuję się dziś nieswojo.
Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette.
oʒuʀdɥiˌ ʒə nə sɥi pɑ dɑ̃ mɔnasjεt
Dzisiaj muszę się urwać trochę wcześniej.
J'ai besoin de me sauver plus tôt aujourd'hui.
ʒe bəzwε̃ də mə sove ply to oʒuʀdɥi
Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś.
Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même., Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même.
il nə fo pɑ ʀ(ə)mεtʀ o lɑ̃dmε̃ sə kɔ̃ pø fεʀ lə ʒuʀ mεmˌ nə ʀ(ə)mε pɑ o lɑ̃dmε̃ sə kə ty pø fεʀ lə ʒuʀ mεm
właśnie dziś
aujourd'hui même
oʒuʀdɥi mεm
aż do dziś
jusqu'à aujourd'hui
ʒyska oʒuʀdɥi
od roku 1990 aż do dziś
à partir de l'an 1990 jusqu'à présent/nos jours
a paʀtiʀ də lɑ̃ milnœfsɑ̃katʀvε̃dis ʒyska prezɑ̃/no ʒuʀ