zamrozić

congeler, (kapitał) bloquer

Zamrozili to. (odłożyli)
Ils l'ont remis à plus tard.
il lɔ̃ ʀəmi a ply taʀ
zamrozić mięso
congeler de la viande
kɔ̃ʒ(ə)le də la vjɑ̃d
zamrozić kapitał
geler le capital
ʒ(ə)le lə kapital
zamrozić coś
mettre qqch en attente
mεtʀ ɑ̃natɑ̃t