oko

œil m yeux

Zamknij/Otwórz oczy!
Ferme/Ouvre les yeux !
fεʀm/uvʀ lezjø !
Coś mi wpadło do oka.
Quelque chose est tombé dans mon œil.
kεlk(ə) ʃoz ε tɔ̃be dɑ̃ mɔnœj
Zejdź mi z/Precz z moich oczu!
Hors de ma vue !
ˈɔʀ də ma vy !
Widać to na pierwszy rzut oka.
C'est reconnaissable au premier regard/aspect.
se ʀ(ə)kɔnεsabl o pʀəmje ʀ(ə)gaʀ/aspε
Miał na oko 30 lat.
Il avait environ trente ans.
il avε ɑ̃viʀɔ̃ tʀɑ̃t ɑ̃
Wytrzeszczyła na mnie oczy.
Elle m'a ouvert grand les yeux.
εl ma uvεʀ gʀɑ̃ lezjø
Całą noc nie zmrużyłem oka.
Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit.
ʒə ne pɑ fεʀme lœj də tut la nɥi
Puściła do niego oko.
Elle lui a fait un clin d'œil.
εl lɥi a fε œ̃ klε̃ dœj
Ta dziewczyna wpadła mu w oko.
Cette fille lui a tapé dans l'œil.
sεt fij lɥi a tape dɑ̃ lœj
Kłamie w żywe oczy.
Elle ment comme un arracheur de dents.
εl mɑ̃ kɔm œ̃naʀaʃœʀ də dɑ̃
Nie wierzyłem własnym oczom.
Je n'en croyais pas mes yeux.
ʒə nɑ̃ kʀwajε pɑ mezjø
(pot.) To aż bije po oczach!
Ça saute aux yeux !
sa sot ozjø !
To się rzuca w oczy.
Cela saute aux yeux.
s(ə)la sot ozjø
Nie spuszczaj tego/go z oczu.
Ne le quitte pas des yeux.
nə lə kit pɑ dezjø
Co z oczu, to z serca.
Loin des yeux, loin du cœur.
lwε̃ dezjøˌ lwε̃ dy kœʀ
Oczy mu wyszły z orbit.
Les yeux lui sortaient des orbites.
lezjø lɥi sɔʀtε dezɔʀbit
To mi otworzyło oczy!
Ça m'a ouvert les yeux !
sa ma uvεʀ lezjø !
Powiem mu to prosto w oczy.
Je le lui dirai en face.
ʒə lə lɥi diʀe ɑ̃ fas
Śmiał mi się prosto w oczy!
Il m'a ri au nez !
il ma ʀi o ne !
Porozmawiałem z nim w cztery oczy.
Nous avons parlé entre quatre yeux.
nuzavɔ̃ paʀle ɑ̃tʀ katʀ jø
Poszło ci oczko w pończosze.
Une maille de ton bas file.
yn mɑj də tɔ̃ bɑ fil
Spójrz mi w oczy...
Regarde dans mes yeux...
ʀ(ə)gaʀd dɑ̃ mezjø
Stanął oko w oko z...
Il s'est trouvé face à face avec...
il se tʀuve fas a fas avεk
mieć klapki na oczach
se moquer du tiers comme du quart
sə mɔke dy tjεʀ kɔm dy kaʀ
w mgnieniu oka
en un clin d'œil
ɑ̃nœ̃ klε̃ dœj
na pierwszy rzut oka
au premier aspect, au premier coup d'œil
o pʀəmje aspεˌ o pʀəmje ku dœj
nie spuszczać czegoś z oka
garder/surveiller étroitement qqch
gaʀde/syʀveje etʀwatmɑ̃
wytypować coś na oko
deviner à vue de nez
d(ə)vine a vy də ne
zobaczyć coś kątem oka
apercevoir qqch du coin de l'œil
apεʀsəvwaʀ dy kwε̃ də lœj
oko za oko, ząb za ząb
œil pour œil, dent pour dent
œj puʀ œjˌ dɑ̃ puʀ dɑ̃
rzucający się w oczy
frappant
fʀapɑ̃
... jak okiem sięgnąć.
... au plus loin qu'on puisse voir, ... tant que la vue peut s'étendre
... o ply lwε̃ kɔ̃ pɥis vwaʀˌ ... tɑ̃ kə la vy pø setɑ̃dʀ