odmówić

komuś czegoś refuser qqch à qqn

Odmówiła komentarza w tej sprawie.
Elle a refusé de le commenter.
εl a ʀəfyze də lə kɔmɑ̃te
Nie odmówię.
Je l'accepte volontiers.
ʒə laksεpt vɔlɔ̃tje
Odmówili uwolnienia zakładników.
Ils ont refusé de livrer/relâcher les otages.
ilzɔ̃ ʀəfyze də livʀe/ʀ(ə)lɑʃe lezɔtaʒ
Hamulce odmówiły posłuszeństwa.
Les freins ont lâché.
le fʀε̃ ɔ̃ lɑʃe
Nie można jej odmówić urody.
Elle est incontestablement belle.
εl εtε̃kɔ̃tεstabləmɑ̃ bεl
odmówić modlitwę
dire une prière
diʀ yn pʀijεʀ