wprost

directement, (szczerze) franchement

Na wprost patrz!
Tête droite !
tεt dʀwat !
To było wprost nie do wiary.
C'était presque incroyable.
setε pʀεsk ε̃kʀwajabl
Wprost przeciwnie!
Tout/Bien au contraire !
tu/bjε̃ o kɔ̃tʀεʀ !
Dlaczego nie mógł mi tego powiedzieć wprost?
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu le dire directement ?
puʀkwa εs kil na pɑ py lə diʀ diʀεktəmɑ̃ ?
Publiczność była wprost zachwycona.
Le public a été en extase.
lə pyblik a ete ɑ̃nεkstɑz
Dlaczego nie zapytasz go wprost?
Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas ouvertement ?
puʀkwa εs kə ty nə lɥi d(ə)mɑ̃d pɑ uvεʀtəmɑ̃ ?
Szedł wprost przed siebie.
Il marchait tout droit.
il maʀʃε tu dʀwa