do

1(do środka) dans, à, en

Do widzenia.
Au revoir.
o ʀ(ə)vwaʀ
Do roboty!
Au boulot !, À la besogne !, À la tâche !
o bulo !ˌ a la bəzɔɲ !ˌ a la tɑʃ !
Położę się do łóżka.
Je vais me coucher.
ʒə vε mə kuʃe
Poszła do szkoły.
Elle est allée à l'école.
εl εtale a lekɔl
Wejdźmy do środka!
Entrons !
ɑ̃tʀɔ̃ !
Wyjechał do Moskwy.
Il est parti pour Moscou.
il ε paʀti puʀ mɔsku
Nic ci do tego.
Cela ne te regarde pas.
s(ə)la nə tə ʀ(ə)gaʀd pɑ
Obróć się przodem do ściany.
Tourne-toi vers le mur.
tuʀntwa vεʀ lə myʀ
Idź do diabła!
Va au diable !
va o djɑbl !
Gaz do dechy!
Vas-y, fonce !
vaziˌ fɔ̃s !
Idę do toalety.
Je vais aux toilettes.
ʒə vε o twalεt
Skierował mnie do pana/pani.
Il m'a envoyé chez vous.
il ma ɑ̃vwaje ʃe vu
Co ci do tego?
Cela te regarde ?, Qu'est-ce que ça peut te faire ?, Mêle-toi de ce qui te regarde !
s(ə)la tə ʀ(ə)gaʀd ?ˌ kεs kə sa pø tə fεʀ ?ˌ mεltwa də sə ki tə ʀ(ə)gaʀd !
To nie do wiary!
C'est incroyable !
setε̃kʀwajabl !
Chodźmy do mnie.
Allons chez moi.
alɔ̃ ʃe mwa
Ręce do góry!
Haut les mains !, Les mains en l'air !
ˈo le mε̃ !ˌ le mε̃ ɑ̃ lεʀ !
Nic do ciebie nie mam.
Je n'ai rien contre toi.
ʒə ne ʀjε̃ kɔ̃tʀ twa
To do ciebie podobne!
Je te reconnais bien là !
ʒə tə ʀ(ə)kɔnε bjε̃ la !
Do trzech razy sztuka.
Jamais deux sans trois.
ʒamε dø sɑ̃ tʀwɑ
do przodu
en avant
ɑ̃navɑ̃
opiekunka do dzieci
baby-sitter f
bebisitœʀ

2(aż po) jusqu'à, dans, avant

Do zobaczenia!
Au revoir !, À bientôt !
o ʀ(ə)vwaʀ !ˌ a bjε̃to !
Do jutra!
À demain !
a d(ə)mε̃ !
Poczekaj do końca.
Attends jusqu'à la fin.
atɑ̃ ʒyska la fε̃
Poczekaj do piątej.
Attends jusqu'à cinq heures.
atɑ̃ ʒyska sε̃k œʀ
Będą to państwo mieli do poniedziałku.
Vous l'aurez lundi au plus tard.
vu loʀe lœ̃di o ply taʀ
To będzie gotowe do pięciu dni.
Ça sera prêt dans cinq jours.
sa s(ə)ʀa pʀε dɑ̃ sε̃ʒuʀ
Najadłem się do syta.
J'ai mangé à ma faim.
ʒe mɑ̃ʒe a ma fε̃
Rozebrał się do naga.
Il s'est déshabillé., Il s'est mis à poil.
il se dezabijeˌ il se miza pwal
Podejdź do okna.
Mets-toi près de la fenêtre.
mεtwa pʀε də la f(ə)nεtʀ
Nie zbliżaj się do mnie!
Ne m'approche pas !, Ne t'approche pas de moi !
nə mapʀɔʃ pɑ !ˌ nə tapʀɔʃ pɑ də mwa !
To jest do niczego.
Ça ne sert à rien., Ça vaut que dalle.
sa nə sεʀ a ʀjε̃ˌ sa vo kə dal
Poproś ją do tańca.
Invite-la à danser.
ε̃vitla a dɑ̃se
Cena spadła do 1 dolara.
Le prix est tombé à 1 dollar.
lə pʀi ε tɔ̃be a œ̃ dɔlaʀ
Najedliśmy się do syta.
Nous nous sommes régalés., On s'est tapé un bon repas.
nu nu sɔm ʀegaleˌ ɔ̃ se tape œ̃ bɔ̃ ʀ(ə)pɑ
Do cholery!
Sacristi !, Sapristi !
sakʀisti !ˌ sapʀisti !
Idź do diabła!
Va au diable !
va o djɑbl !
Do dzisiaj...
Jusqu'à aujourd'hui...
ʒyska oʒuʀdɥi
Liczę do pięciu i...
Je compte jusqu'à cinq et...
ʒə kɔ̃t ʒyska sε̃k e
Ale wracając do...
Mais revenons à...
mε ʀəvnɔ̃ a
A do tego jeszcze... (na domiar złego)
Et en plus...
e ɑ̃ plys
jeden do dziesięciu
un à dix
œ̃ a dis